Stipendijas

 

Brīvības un solidaritātes fonda stipendiju nolikums

 1. Stipendijas mērķis1.1. Brīvības un solidaritātes fonda (BSF) stipendija (turpmāk – Stipendija) izveidota ar mērķi pievērst jauno pētnieku uzmanību tādām sabiedrībā aktuālām tēmām kā sabiedrības līdzdalība, progresivitāte, solidaritāte, tolerance, sociālais taisnīgums, ilgtspējīga tautsaimniecība, vides aizsardzība, demokrātija un studiju laikā atbalstīt centīgus, mērķtiecīgus Latvijas augstskolu studentus viņu bakalaura vai maģistra darbu izstrādē.1.2. Stipendijas 2015./2016. mācību gadā piedāvātie temati ir:1.2.1. Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:

  1.2.2. Zaļā tautsaimniecība;

  1.2.3. Sociālā nevienlīdzība;

  1.2.4. Aktuālo migrācijas problēmu izpēte ES

  1.2.5. Kā Latvija un ES var ar demokrātiskām metodēm pretdarboties autoritāru valstu īstenotajai propagandai mediju vidē ;

  1. Finansējums

  2.1 Stipendija tiek finansēta no fonda ziedojumiem.

  1. Prasības stipendijas pretendentiem

  3.1. Uz stipendiju drīkst pretendēt Latvijas augstskolu studenti, kuri 2015./2016. mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai maģistra sociālo zinātņu programmās .

  1. Stipendijas piešķiršanas noteikumi

  4.1. Tēmas saskanība ar Fonda izsludināto stipendijas darbu tematiku;

  4.2. Darba tēma ir saskaņota ar darba vadītāju;

  4.3. Bakalaura/maģistra darba tēmas aktualitāte un oriģinalitāte;

  4.4. Bakalaura/maģistra darba izstrādes zinātniskā metodoloģija un pētnieciskās metodes;

  4.5. Pretendenta spējas strādāt izvēlētajā pētniecības laukā;

  1. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība

  5.1. Stipendija tiks piešķirta pretendentiem, kuri konkursa noteiktajā kārtībā būs ieguvuši visvairāk punktu;

  5.2. Stipendiju izmaksas veic Brīvības un solidaritātes fonds, pamatojoties uz tā Valdes lēmumu;

  5.3. Vienas stipendijas apmērs ir 400 EUR, to izmaksā divās daļās, pārskaitot uz stipendiāta norādīto bankas kontu. Pirmā stipendijas daļa (60%) tiek izmaksāta, uzsākot pētījumu, otrā daļa (40%) pēc pētījuma pabeigšanas, sekmīgas aizstāvēšanas kopā ar darba vadītāja atzinumu.

  5.4. Stipendija tiek piešķirta līdz 2016.gada 1. septembrim.

  1. Stipendijas komisija

  6.1. Stipendiju pretendentu izvērtēšanu un stipendiju piešķiršanu nosaka BSF Valde, kas darbojas kā stipendijas komisija;

  6.2. Komisijas sēdes sasauc ierastā kārtībā, to norisi protokolē;

  6.3. Komisija ir lemt spējīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse tās dalībnieku;

  6.4. Komisija var pieprasīt papildus dokumentāciju, ja tāda nepieciešama pieteikuma izvērtēšanai.

  6.5. Komisijas pienākumos neietilpst sniegt motivāciju par pieteikuma neapstiprināšanu.

  1. Pieteikšanās kārtība stipendiju konkursam

  7.1. Pieteikšanos izsludina BSF;

  7.2. Lai pieteiktos BSF stipendijai, pretendentam jāiesniedz:

  7.2.1. savs CV;

  7.2.2. aizpildīta pieteikuma anketa;

  7.2.3. nav obligāti, bet tiks uzskatīti par priekšrocību, ja diviem pretendentiem būs vienāds punktu skaits – rekomendācijas vēstules un citi dokumenti, kuros atspoguļota pretendenta pieredze attiecīgajā darbības laukā, spējas veikt plānoto uzdevumu;

  7.2.4. Aizpildītā anketa līdz 2016. gada 1. februārim (ieskaitot) jāiesniedz elektroniski nosūtot to uz e-pastu: ervins.labanovskis@gmail.com.

  1. Stipendiātu pienākumi

  8.1. Stipendiātam ir pienākums darba ietvaros informēt BSF Valdi par darba norisi, problēmām vai nepieciešamo palīdzību darba izstrādē;

  8.2. Ja stipendiāts stipendijas saņemšanas laikā pārtrauc studijas, viņam ir pienākums par to ziņot BSF Valdei un atmaksāt piešķirto stipendiju;

  8.3. Stipendiātu pienākums ir veicināt BSF stipendiju programmas atpazīstamību un labo slavu;

  8.4. Ja stipendiāts nepilda šajā nolikumā noteiktos pienākumus, BSF Valde patur tiesības neizmaksāt stipendijas otro daļu un prasīt atmaksāt izmaksāto stipendijas daļu.

  1. Bakalaura un maģistra darbu autortiesības

  9.1. Bakalaura/maģistra darba autortiesības pieder stipendiātam;

  9.2. BSF ir tiesības publicēt savā mājas lapā stipendiātu bakalaura un maģistra darbus un izmantot ar atsauci tos savās publikācijās.

  1. 10. Stipendijas piešķiršanas ētiskie apsvērumi

  10.1. Stipendijas komisijas (BSF Valdes) locekļi un viņu ģimenes locekļi nedrīkst kandidēt uz stipendiju, kā arī nedrīkst sniegt rekomendācijas par citiem pretendentiem.

  1. 11. Stipendijas nolikuma pieņemšana un grozīšana

  11.1. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina BSF Valde.

Stipendijas pieteikuma anketa un stipendiātu darbi.